بایدها و نباید های تبلیغ در زندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم حدیث

2 دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10.22081/ofogh.2021.60587.1015

چکیده

با فراهم شدن زمینه حضور مبلغان دینی در زندان‌ها، ضرورت پرداختن به مهارت‌های تبلیغ دراین عرصه هم احساس می‌شود و نیز با توجه به تفاوت سطح مخاطبان از نظر فرهنگی و حتـی و جرم، لازم است مبلغ دینی متناسب با شرایط موجود در زندان، برنامه‌ریزی مناسبی داشـته  باشد.
از این رو، توجه به بایدها و نبایدها، از جهت آشـنایی بـا امـاکن و بخش‌هـای زنـدان و دانسـتن قوانین اداری و توجه به جنبه‌های امنیتی کار در زنـدان، حضـور موجـه‌تری برای مبلغ فراهم می‌کند و نیز آشنایی با سبک زندگی و روابط فردی و گروهی مـددجویان و حتـی اصـطالحات رایج بین آنها، بر امکان موفقیت او در کار تبلیغی می‌افزاید.
مقاله پیش رو، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌مندی از یافته‌ها و تجربه‌های میدانی در محیط زندان و کانون اصلاح و تربیت فراهم آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با شناخت درست بایدها و نبایدهای تبلیغی در زندان و شناخت صحیح محیط زندان، می‌تـوان فعالیـت تبلیغـی مؤثرتری را در زندان به ثمر نشاند.

کلیدواژه‌ها