راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/ofogh.2021.60590.1016

چکیده


تصدیق قلبی و زبانی  آورده های انبیا، «ایمان» نام دارد و در افراد مختلف، با توجـه بـه عـواملی کـه در ایجـاد و تقویـت آن نقـش دارنـد، درجـات گونـاگونی دارد؛ امـا اینکـه چـه اصـول و
راهکارهایی سبب تقویت ایمان و باورهای دینی می شود، جای بحـث و بررسـی دارد. بررسـی
آیات قرآن در خصوص فطریات انسان و نیز توجه به آموزه های مشترک انبیا، بـه ویژه آموزه هـای
اسلام در مورد دین داری،نشان میدهد که روش هایی سبب تقویت دین داری است که حس حقیقت جویی و پرسشگری انسان را اقناع کند و با فطرت کمال طلبی و خداجویی او هماهنگ باشد و افزون بر آن، از مهارت های مختلف ابـلاغ پیـام، ماننـد بیـان رسـا و روشهـای زیبـا وجذاب بهره گرفته، توانایی ها و انتظارات مخاطب را در نظر بگیرد و از سخت گیری و قـرار دادن مکلف در تنگنا بپرهیزد و به تناسب شرایط متفاوت، انعطاف پذیر بوده و در یک کلام، آسان گیر
باشد.

کلیدواژه‌ها