جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزه‌های دینی (با تأکید بر شعر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

10.22081/ofogh.2021.60650.1018

چکیده

تبلیغ ابزارهای برخوردار است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارآمد تبلیغ، ادبیات و هنر است که خود قالب‌های متعددی دارد و در دین اسلام نیز بدان توجه شده است. علاوه بر قرآن کریم معجزۀ بیانی پیامبر(ع)، فصاحت و بلاغت بالای معصومان علیهم السلام و نیز تسلط ایشان بر ادبیات کهن و معاصر خود و بهره‌گیری از آن در سخنان و احادیث از طرفی و نیز حمایت مادی و معنوی از ادبا و شاعران مبلغ دین و تشیع، توصیه مردم برای اقبال به این ادیبان مبلغ، و جذب و هدایت فکری فرهنگی ایشان از سوی دیگر اهمیت توجه به ادبیات در امر تبلیغ را روشن می‌کند. درضمن، بررسی گونه‌های ادبی شعر و نثر در کلام امامان و پیروانشان از سویی دارای زیبایی‌های لفظی در کنار محتوا و معنای والا بوده است و از رمز و تشبیه و استعاره برای رساندن پیام دین بهره گرفته است، و از طرفی حامل شرح و بسط یا انعکاس برخی تقییدها یا نسخ در روایات نیز بوده است که به انتقال مفاهیم به جامعه کمک می‌کرده است. پژوهش حاضر سعی دارد با ذکر نمونه‌هایی، اهمیت این موضوع را در تبلیغ بارز سازد تا مبلغان امروزه با ابزارهای مؤثر اعم از ادبیات و هنر به فراخور نیاز روز بهره گیرد.

کلیدواژه‌ها