تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

10.22081/ofogh.2021.71834

چکیده

انتظار، از جمله آموزه هـای مهـم مهـدویت و مـورد قبـول همـه گروه های اسـلامی _شـیعه و اهل سنت_می باشد.
در میان اهل سنت باور به بـه انتظـار، بـا دو رویکـرد «حـدیث محور»و «باور محور»مطرح است. حدیث محور، با دو نگرش «مفهومی» و «منطـوقی» یـا بـه عبـارت دیگر، به صورت «تلویحی» و«تصریحی» بازشناسی میشود. انتظار، با رویکرد حدیث محور  که متکی به روایات انتظار بوده، به دو «قسم تصریحی» که به صراحت واژه «انتظار» در روایت ذکر شده و به صورت « تلویحی»که به صورت مفهومی انتظار از روایات برداشت شده، تقسیم می شود؛اما انتظار با رویکرد بـاورمحور، متکـی بـه اقـوال علمـا و حاصـل اعتقـادات مـردم اهل سنت است. در نگرش حدیث محور صـورت تصـریحی، روایـات محـدودی در منـابع اهل سنت نقل شده است؛  ولی نگرش حـدیث محور بـه صـورت تلـویحی، در منـابع حـدیثی اهل سنت احادیث فراوانی در خصوص انتظار نقل شده است. بـا نگـرش بـاورمحور، مقولـه انتظار در میان اهل سنت  یا مقوله فراگیر بوده و مورد قبول همه باورمندان ایشان می باشد.
در این تحقیق، با روش توصیفی و تحلیلی، به مقوله انتظار از منظر اهل سنت پرداخته شده و باروش کتابخانه ای و اسنادی، بـه جمـع آوری داده هـا مبـادرت می شـود. دسـتاورد علمـی ایـن پژوهش، اثبات و توجیه مقبولیت انتظار به عنوان یا باور فراگیر، ضروری، اعتقـادی و متـواتر در میان اهل سنت است.
 

کلیدواژه‌ها