بررسی کیفی عوامل دروغ میان زوجین و راهکارهای برون‌رفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/ofogh.2022.62200.1029

چکیده

یکی از صفات اخلاقی ناپسند، دروغ میان زوجین است که در ناپایداری خانواده​ها نقش دارد. پژوهش حاضر، درصدد است که عوامل دروغ​گویی میان زوجین و راهکارهای برون‌رفت از آن را به روش تحقیق کیفی شناسایی کند.​ در این پژوهش، به شش عامل اصلی دروغ‌گویی میان زوجین پرداخته شده است: 1. دروغ مسالمت‌جویانه در راستای ایجاد و نگهداشت رابطه؛ 2. دروغ مسالمت‌جویانه در راستای حفظ خود در رابطه؛ 3. دروغ اغراق‌آمیز؛ 4. دروغ خصمانه آسیب‌زا؛ 5. دروغ نفی خود؛ 6. عوامل اجتماعی. همچنین، به دو دسته راهکار فردی و اجتماعی برای درمان آن، اشاره گردیده است. آشنایی خانواده‌ها با نتایج تحقیق با هدف پیش‌گیری از ایجاد ناراستی در خانواده و نیز جلوگیری از گسترش آن، و درنهایت، استحکام خانواده‌ها و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز تربیت صحیح فرزندان و نسل نو، از اهداف نهایی تحقیق است. این پژوهش، می­تواند به‌مثابه راهکاری برای حل و فصل مشکلات خانواده­ها از سوی مبلّغان، مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها