تحلیل تطبیقی مولفه های تربیت دینی و غیر دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-دانشجوی دکتری مرکز تخصصی قرآن امام علی/پژوهشگر مؤسسه تمهید

10.22081/ofogh.2022.63730.1058

چکیده

تربیت، از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل بشری است. در یک تقسیم‌بندی، تربیت، به دینی و غیردینی تقسیم می‌شود. هرکدام از این دو، دارای ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی است. در این تحقیق که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه تطبیقی و تحلیل داده‌ها و گزاره‌ها سامان یافته، به تحلیل و بررسی تطبیقی برخی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تربیت دینی و غیردینی پرداخته شده است. تربیت دینی، مبتنی بر پیوند انسان با خدا و باور جهان آخرت و تعهد در برابر خدا و مسئولیت در برابر انسان‌های دیگر و طبیعت، دارای ویژگی‌هایی از جمله: کرامت، مسئولیت‌پذیری، استفاده از قدرت در راه عدالت و تأکید ویژه بر تربیت مسئولان می‌باشد.
تربیت غیردینی (غربی)، با جدایی از دین و خدا و انکار جهان ماورا، رنگی الحادی به تربیت داده و با کنار نهادن اخلاق دینی، نتایجی از جمله: محدود شدن اخلاق و تبدیل آن به اخلاق سازمانی، اضطراب، مصرف‌گرایی افراطی و تخریب طبیعت داشته است.

کلیدواژه‌ها