بررسی انتقادی دیدگاه سلفیه گونه‌شناسی تباری و فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مذاهب کلامی و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jip.2022.64553.1068

چکیده

سلفیه، یعنی صحابه، تابعین و علمای مورد اعتماد اصحاب حدیث تا پایان قرن سوم؛ کسانی که در روش فکری، نقل‌گرا و تابع محض حدیث‌اند. در این مقاله، در باره سلفیه و روش فکری آنها در دین‌شناسی، تقسیم‌بندی‌های جریان‌های سلفی، سلفیان پیش از ابن‌تیمیه به‌عنوان سردمدار جریان سلفیه‌، و نیز از اصحاب حدیث به‌عنوان تبار و پیشینه ابن‌تیمیه و سلفیه، بحث و نقد و بررسی می‌شود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله، ضمن پرداختن به سلفیه و تقسیم‌بندی آن، آشنایی با تبار و پیشینه ابن‌تیمیه و سلفیه است.  با این رویکرد و روش، دانسته می‌شود که ریشه افکار سلفیه و انحراف آنها، از کجا نشئت می‌گیرد و با این آشنایی، هم می‌توان به ریشه‌های انحراف آنها پی‌برد و هم می‌توان بهتر و راحت‌تر آنها را نقد کرد..

کلیدواژه‌ها