مهارت مدیریت استرس در تبلیغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

10.22081/jip.2023.65159.1080

چکیده

آهنگ تغییرات محیطی در فضای تبلیغی، برای روحانیون مبلّغ پیوسته در حال تغییر است و این تغییر فضا، با شیوه ارائه، مدل و الگوی ارائه مطالب، ارتباط دارد. این ارتباط در شرایط عادی، استرس طبیعی را به دنبال دارد و در شرایط غیرعادی و فضای ناشناخته، فشار و استرس مضاعفی را برای مبلّغان در پی خواهد داشت. بیشتر روان‌شناسان استرس طبیعی را بدون مشکل دانسته و استرس بیش از حد را منجر به از بین رفتن بهداشت روان و سلامت روان می‌دانند.
این پژوهش، بر اساس روش توصیف و تحلیل داده‌های کتابخانه­ای تدوین شده است. یافته‌ها نشان می­دهد، از جمله مسائل و مشکلات تبلیغ در فضای ناشناخته برای مبلّغ، در شرایط استرس‌زای بیش از حد، کاهش بازدهی و اثرگذاری بر روی مخاطبان است که به همین منظور، مدیریت استرس در تبلیغ و سخنرانی می‌تواند افزایش بهره‌وری و اثرگذاری را موجب شود. با توجه به اهمیت بحث کاهش و مدیریت استرس در تبلیغ، در این نوشتار، علل و زمینه‌های ایجادکننده استرس در تبلیغ مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها