اهمیت مهارت‌های بین فردی در موفقیت‌های تبلیغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری قرآن و روانشناسی

10.22081/jip.2023.65160.1078

چکیده

این نوشتار، کوشیده است تا مهارت‌های کلان و خُرد را در حوزه‌ روابط بین فردی بیان کند و آنها را برای مخاطب خاص (مبلّغان) باورپذیر سازد و انطباق دهد. این مهارت‌ها شامل سه بخش عمده است: مهارت‌های لازم برای شروع ارتباط، مهارت‌های لازم برای ادامه ارتباط و مهارت‌های سازگاری با دیگران. نگارنده پس از بیان ریزموضوعات، وارد مقایسه و تطبیق با آموزه‌های دینی شده است و با تحلیل و توصیف هر مهارت، آیات و روایات متناسب را بیان نموده است.
نتیجه‌ این بررسی که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این نکته است که مبلّغان دینی با مجهز شدن به مهارت‌های ارتباطی و استفاده از دانش روز، می‌توانند زمینه موفقیت‌های تبلیغی بیشتری را به‌دست آورند.

کلیدواژه‌ها