شماره‌های پیشین نشریه

افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان

سه شماره نخست این مجله با عنوان فصلنامه افق تبلیغ چاپ شده است.

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، مرداد 1401 (افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان