سه شماره نخست این مجله با عنوان فصلنامه افق تبلیغ چاپ شده است.

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، اردیبهشت 1402، صفحه 1-120 

شیوه‌های کسب ارتباط مؤثر در تبلیغ دین

صفحه 25-46

زهرا افتخاری؛ محمدحسین افشاری کرمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان