راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

 1. مقاله باید پیش از این، جایی منتشر نشده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد.
 2. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهشی و پذیریش نهایی آن منوط به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.
 3. در صورتی که مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است، ذکر نام استاد راهنما الزامی است.
 4. مقالات ترجمه‌ای تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 5. مقاله در محیط World  (با قلم B Lotus  14 برای متن فارسی و با قلم Times New Roman  11 برای متن انگلیسی) حروف چینی گردد.  
 6. مقاله باید شامل: عنوان، چکیده فارسی، کلید واژگان، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، کتابنامه و چکیده انگلیسی باشد.
 7. چکیده مقاله باید شامل هدف، روش و نتایج به دست آمده باشد. 
 8. چکیده باید بین 150 تا 200 کلمه و تعداد کلید واژه ها باید بین 4 تا 7 کلمه باشد.
 9. مقدّمه مقاله باید شامل تعریف مسئله، پیشینه اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی باشد.
 10. بدنه اصلی مقاله باید محصول مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده و متضمن دست آورد علمی جدید با تکیه‌ بر نتایج عملی باشد.
 11. نتیجه‌گیری مقاله بیانگر یافته‌‏های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد.
 12. حجم مقاله نباید از 4000 کلمه کمتر و از 6000 کلمه بیشتر باشد.
 13. اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانوشت ذکر شود.
 14. استنادها در مقاله به شیوه ( APA ) تنظیم شود. 
 15. استناد درون‌متن ، داخل پرانتز، شامل ( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه) باشد. 
 16. در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر چاپ شده باشد و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد پس از ذکر سال انتشار با حروف ( الف و ب) یا ( a , b) از هم متمایز گردند. 
 17. اگر تعداد نویسنده‌ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام‌خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن، از عبارت " و دیگران" استفاده شود.
 18. اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.
 19. کتابنامه در پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:
 • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله (به صورت ایتالیک)، دور (شماره)، شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله.
 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک) ، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده، چاپ ....ام، محل نشر: ناشر.
 • کتاب ترجمه یا تصحیح شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک). ( نام و نام خانوادگی مترجم/ مصحح). محل انتشار: ناشر. (در صورت ترجمه، سال انتشار کتاب به زبان اصلی).
 • کتاب چند جلدی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک). (شماره جلد). چاپ ...ام، محل انتشار: ناشر.
 • مقاله در مجموعه مقالات یا فصلی از یک کتاب دارای ویراستار یا گردآورنده: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار) . عنوان مقاله/ فصل. نام گردآورنده یا ویراستار. عنوان مجموعه مقالات (به صورت ایتالیک). شماره صفحات آغازین وپایانی مقاله. چاپ ...ام، محل نشر: ناشر.
 • منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. عنوان مقاله/ کتاب، تاریخ دریافت، آدرس سایت. 

   20.  مسئولیت مقاله

 • مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده/ نویسندگان است. از این رو مقالات بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه نیست.
 • فصلنامه در رد یا قبول و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.
 • در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید مورد تأیید همه نویسندگان باشد.
 • نقل و اقتباس از مقاله‌های مجله با ذکر مأخذ آزاد است.
 • در صورتی که نویسنده از دستاوردهای پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش‌های خود، بدون ذکر منبع، استفاده کند، سرقت علمی به حساب آمده و مقاله پذیرفته نمی‌شود