کارآفرینی بین‌المللی از منظر ارزش‌های جوامع مسلمان؛ طرحی برای تبلیغ جهانی دین (در چهارچوب فلسفه و حکمت اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

10.22081/jip.2023.65733.1085

چکیده

مقاله حاضر، بر فرضیه امکان تعامل بین کارآفرینی بین‌المللی و ارزش‌های جوامع مسلمان به عنوان فرصت‌های کسب‌وکار و در نتیجه، تهیه ماده و موضوع برای تبلیغ دین در عرصه جهانی مبتنی است. بر اساس این فرضیه، کارآفرینی بر بستر ارزش‌های جوامع مسلمان می‌تواند برای تبلیغ جهانی دینی، موضوعات جدیدی مهیا سازد و تبلیغ جهانی دین نیز می‌تواند مطالعات مربوط به کارآفرینی را تنوع و عمق بیشتری ببخشد. با توجه به اینکه تمام نظریه‌های علوم انسانی، بر مبانی (بنیادها و روش‌ها) استوار می‌باشند، پنج شاخه اصلی فلسفه از قبیل: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، اخلاق، زیبایی‌شناسی و سیاست، در پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی کیفی موردمحور با استراتژی استقرایی در چهارچوب فلسفه و حکمت اسلامی به عنوان مبانی اصلی، تعریف شده است که این مبانی، به دیدگاه نظریه‌پرداز در باره: چیستی جهان، معرفت، انسان، جامعه، ارزش‌های انسانی و نقش دین در حیات بشری جهت و معنا می‌دهد. بعد از شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار در قالب پنج شاخه اصلی فلسفه، در مرحله دوم، تطبیق این پنج شاخه به عنوان پنج متغیر مستقل تعیین شده و تأثیر آنها بر متغیر وابسته تبلیغ جهانی دین، مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه در این مقاله بیان خواهد شد، صرفاً از باب ذکرچند نمونه در قالب استقرای تمثیلی،برای دفاع از این فرضیه خواهد بود که تنوع فرهنگی، به‌خصوص ارزش‌های جوامع مسلمان، از قبیل: حلال و حرام، ربا، عفاف و حجاب، سبب پیدایش فرصت‌های کسب‌وکار بین‌المللی شده است. تبلور این فرصت‌ها در قالب تولید محصول و ارائه خدمات در عرصه بین‌المللی، ابزاری برای تبلیغ دین در عرصه جهانی می‌باشد

کلیدواژه‌ها