اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید روستاآزاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

saeidrostaazadyahoo.com

سردبیر

مصطفی آزادیان

دکتری ادیان و عرفان

azadian1214gmail.com

اعضای هیات تحریریه

ناصر رفیعی محمدی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

n.rafei110yahoo.com

ابوالفضل ساجدی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

ab.sajedi.1395gmail.com

محمدتقی انصاری پور

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

md.ansaripourgmail.com

حجت الله بیات

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

bayat.hqhu.ac.ir

کریم خانمحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

khanmohammadi49yahoo.com

عباس پسندیده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

pasandideqhu.ac.ir

حسین جوان آراسته

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hoarastehgmail.com

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

--

mramouhosseini.ir
mra13767gmail.com