علل و ریشه‌های دین‌گریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی

10.22081/ofogh.2019.68531

چکیده

دین، برنامه سعادت و رستگاری بشر و دین‌داری، نهادینه­کردن آموزهها و ارزش‌های دینی در همه ابعاد زندگی است که ثمره بسیاری برای فرد و اجتماع دارد. عواملی به صورت پیدا و پنهان، دین‌داری را تهدید می‌کند که یکی از آنها دین‌گریزی است. البته هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل با دین قطع رابطه کند؛ زیرا دین‌داری یک امر فطری است. دین‌گریزی به معنای کم‌فروغ شدن ایمان و کم‌نور شدن چراغ دین در زندگی افراد، اختصاص به دین خاصی ندارد؛ بلکه دامن‌گیر همه ادیان و مکتب‌هاست و عوامل گوناگونی دارد. در این پژوهش برداشت‌های ناروا از دین، تقلیدهای ناآگاهانه و کورکورانه، عملکرد وابستگان به دین، جهل و نادانی، مسئولیت‌گریزی، دوستان ناباب، آرزوهای طولانی و هواپرستی، تعصب، لجاجت و فقر به عنوان علل و ریشه­های دینگریزی تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها