دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-124 (افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان) 

شماره‌های پیشین نشریه

دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان
افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان
افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان