راه‌های تقویت دین‌باوری در جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه دین، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

10.22081/ofogh.2019.68534

چکیده

توجه به ارزش‌های دینی در جامعه و تقویت باورهای دینی جوانان، از نیازهایی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دین با شناساندن مبدأ، مقصد و هدف زندگی، الگوی رفتاری خاصی را برای پیمودن مسیر زندگی به انسان می‌دهد و به زندگی معنا می‌بخشد. فطرت پاک و روح لطیف، جوان را برای هر نوع آموختن و پذیرش بهتر سخن حق آماده می‌سازد؛ زیرا دین بهترین پناهگاهی است که با ارائه جهانبینی صحیح، می‌تواند جوانان را در غلبه بر نومیدی، سرخوردگی و خروج از حیرت و سرگشتگی یاری کند؛ ازاین‌رو تقویت باورهای دینی جوانان ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا این باورها نقش مهمی در مصونیت آنان در مقابل این هجمه‌ها و تأمین یک زندگی سالم دارند. معرفی و ارائه الگوهای شایسته به جوان، انذار و تبشیر، معرفی و تبیین صحیح دین و کارکردهای آن، شناسایی ظرفیت‌های جوان و بهره‌مندی از استعدادهایش، محبت به جوان و نرمی در رفتار با او، تقویت بینش دینی، معرفی چهره واقعی فرهنگ غربی، امر به معروف و نهی از منکر و بهره‌مندی از هنر برای ارائه آموزه‌های دینی، برخی از راهکارهایی است که سبب تقویت دین‌داری در جوانان می‌شود. این مقاله به روش کتابخانه‌ای و با هدف ارائه راه‌ها و روش‌های تقویت و بارورکردن پایه‌های مذهبی جوانان تألیف شده است.

کلیدواژه‌ها